Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Josef Bláha, IČ 01608631, se sídlem Pec pod Sněžkou 300, PSČ 542 21

jakožto podnikající fyzická osoba (OSVČ) zabývající se především půjčováním (pronájmem) kol, koloběžek a jejich příslušenství, a dále prodejem nabídkového sortimentu zboží. Při správě a zpracování osobních údajů svých zákazníků plně respektuje zásady jejich ochrany a v souladu s platnými právními předpisy níže informuje subjekty osobních údajů o jejich právech, důvodech zpracování a sděluje jim další podstatné informace týkající se zpracování osobních údajů.

Josef Bláha, IČ 01608631 se v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a v souladu s tímto Nařízením přísně dodržuje všechny nastavené postupy.

Obsah:
1. Správce osobních údajů a jeho identifikace – kdo to je.
2. Rozsah zpracování osobních údajů.
3. Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.
4. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.
5. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.
6. Jaká jsou práva subjektu údajů.
7. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
8. Uplatnění práv subjektu údajů.

1. Správce osobních údajů a jeho identifikace – kdo to je.

Správcem je osoba, která disponuje s osobními údaji subjektu údajů a zároveň určuje účel a prostředky jejich zpracování. Josef Bláha, IČ 01608631, se sídlem Pec pod Sněžkou 300, PSČ 542 21 je správcem osobních údajů (dále jen „Správce“), jelikož shromažďuje osobní údaje svých zákazníků pro účely plnění závazků z uzavřených smluvních vztahů, dodržování souvisejících zákonných povinností, případně i zasílání marketingových sdělení.

Kontaktní údaje a totožnost správce:
Josef Bláha, IČ 01608631, se sídlem Pec pod Sněžkou 300, PSČ 542 21,

 e-mail:  info@pepasport.eu, tel.: +420 776 602 608.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u správce jmenován. Správce nemá zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

2. Rozsah a kategorie zpracování osobních údajů.

Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné plnění závazků ze smluv uzavřených se zákazníky, plnění zákonných povinností, k ochraně zájmů Správce a případně též pro účely zasílání marketingových sdělení.

Kategorie osobních údajů zákazníků, které Správce zpracovává:
a) identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, podpis a v případě zahraničních zákazníků také stát,
b) kontaktní údaje – e-mailová adresa a telefonní číslo.

3. Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.

Zpracování osobních údajů bez nutnosti udělení souhlasu:
a) pro účely smluvního plnění
- jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů zákazníka, který má zájem o uzavření smluvního vztahu se Správcem a tedy který má zájem o půjčení (nájem)  kola nebo koloběžky nebo o koupi zboží.
- bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smluvní vztah uzavřít a není tedy možné sjednaný předmět nájmu, či předmět koupě zákazníkovi poskytnout,

 1. b) zpracování na základě plnění zákonných povinností
  - Správce zpracovává také osobní údaje, pokud mu tuto povinnost přikazuje zákon,
 2. c) zpracování na základě oprávněných zájmů Správce
  - zejména za účelem uplatnění právních nároků a obhajoby oprávněných zájmů Správce.

Zpracování osobních údajů s udělením souhlasu zákazníka – pro účely marketingu

 • udělení souhlasu zákazníka je zcela dobrovolné, zároveň však nezbytné k tomu, aby mohl být kontaktován Správcem za účelem informování o svých produktech a službách, akcích, soutěžích a novinkách, za účelem zasílání katalogů, reklam, vyhodnocování soutěží a zasílání výher, přání k svátkům, narozeninám a obdobným událostem (dále jen „marketingové účely“),
 • zákazník má možnost svůj souhlas udělit písemně, a to zejména v okamžiku uzavírání smlouvy o zapůjčení (nájmu) kola, koloběžky nebo v okamžiku uzavírání kupní smlouvy,
 • osobní údaje mohou být poskytnuty i třetím subjektům pro účely marketingu, tyto subjekty jsou uvedeny jmenovitě v uděleném souhlasu stejně jako v čl. 5 tohoto dokumentu,
 • bez uděleného souhlasu nemůže být zákazník informován ani obesílán o všech novinkách a akcích Správce nebo o službách, které se službami Správce souvisí,
 • zákazník může udělený souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na e-mailovou adresuinfo@pepasport.eu,nebo písemně dopisem na adresu Josef Bláha, IČ 01608631, se sídlem Pec pod Sněžkou 300, PSČ 542 21, v souladu s čl. 7 tohoto dokumentu.

4. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.

Osobní údaje zákazníků Správce zpracovává po dobu, po kterou svým zákazníkům poskytuje své služby, nebo po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smluvního vztahu a po vypořádání veškerých závazků z takové smlouvy plynoucích a jinak s ní souvisejících uchovává Správce osobní údaje zákazníků po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty, atd. a také po dobu trvání obecných i speciálních promlčecích lhůt jednotlivých nároků.

U udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je doba uchování osobních údajů 3 roky od udělení souhlasu.

Správce se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů. V okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je Správce povinen nebo oprávněn osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou zcela vymazány ze systémů. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

5. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.

Osobní údaje zákazníků jsou zpřístupněny Správci a pověřeným zaměstnancům Správce.

Správce nezpracovává osobní údaje automatizovaným způsobem.

Pro zpracování údajů pro účely marketingu mohou mít k údajům zákazníků přístup i další subjekty, které tyto osobní údaje zpracovávají jakožto zpracovatelé osobních údajů. S těmito zpracovateli má Správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, čímž jsou tyto subjekty stejně jako Správce vázány dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů.

Subjekty, kterým mohou být osobní údaje zákazníků pro účely marketingu poskytnuty, jsou:

 1. a) smluvní dopravce, za účelem dodání zboží, přičemž osobní údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
 2. b) provozovatel portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) Nařízení oprávněný zájem Správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti zákazníka s nákupem u Správce. Zasílání dotazníků se týká všech zákazníků, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může zákazník kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník zákazníkovi dále zasílán.

6. Jaká jsou práva zákazníků Správce, jakožto subjektů údajů

Zákazník má dle článků 15 až 21 Nařízení právo na:

 1. a) Informace týkající se zpracování osobních údajů
  Každý subjekt zpracování osobních údajů má právo znát totožnost a kontaktní údaje na Správce osobních údajů, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda je na poskytování osobních údajů dán zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.
 2. b) Přístup k osobním údajům
  Právo zákazníka požadovat od Správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, tak má zákazník, jakožto subjekt údajů, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou, byly nebo mají být osobní údaje zpřístupněny, dobu zpracování osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení a možnosti vznést námitku proti zpracování, informace o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce kopie zpracovávaných osobních údajů. Při opakovaných a zjevně neopodstatněných žádostech je Správce oprávněn účtovat subjektu údajů přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.

 1. c) Opravu osobních údajů
  Subjekt údajů má právo žádat, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné a doplnil neúplné osobní údaje, které se jej týkají. Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění Správci.
 2. d) Výmaz osobních údajů
  V případech, kdy pominul účel zpracování osobních údajů. a v dalších případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) Nařízení, je Správce na základě žádosti subjektu údajů povinen osobní údaje žádajícího smazat. Pokud však není splněna zákonná podmínka pro výmaz, má Správce právo si osobní údaje ponechat.
 3. e) Omezení zpracování osobních údajů
  Na žádost subjektu údajů je Správce povinen omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 Nařízení. Toto právo lze uplatnit zejména v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje zákazníka odstranit.
 4. f) Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů
  V případech, kdy subjekt údajů dojde ke zjištění, že Správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, má právo obrátit se přímo na Správce s touto námitkou, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění závadného stavu nebo k dostatečnému zdůvodnění nastalé situace.
 5. g) Přenositelnost údajů
  Subjekt osobních údajů může požadovat, aby jeho osobní údaje, které Správci sdělil, byly předány jinému správci dle jeho požadavku. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li takovému požadavku bránit zákonná či jiná překážka.
 6. h) Podat podnět/stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

S  akýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se subjekt údajů může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán. Kontaktní údaje Úřadu na ochranu osobních údajů jsou:

Úřad pro ochranu osobních údajů
plk. Sochora 27
170 00 Praha 7
tel. č.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

7. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je založen na principu dobrovolnosti. To také znamená, že udělený souhlas je možné kdykoli odvolat. V případě, že zákazník již nechce být informován a obesílán o akcích a novinkách Správce nebo službách souvisejících, Správce toto rozhodnutí každého zákazníka plně respektuje.

Náležitosti odvolání souhlasu – co má odvolání souhlasu obsahovat:

 • kdo odvolání podává – jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště,
 • výslovně uvést, že si zákazník již nepřeje, aby jeho osobní údaje poskytnuté pro marketingové účely byly nadále zpracovávány,
 • pokud si přejete dostávat jen vybrané nabídky, je nutné uvést konkrétně jaké, aby Správce mohl tomuto požadavku správně vyhovět,
 • vlastnoruční podpis, pokud je odvolání souhlasu posláno písemně poštou, v případě, že je odvolání souhlasu odesláno prostřednictvím e-mailu, tak odvolání souhlasu odeslat právě z té e-mailové adresy, kterou zákazník uvedl do souhlasu, aby byla zřejmá identifikace odvolávajícího zákazníka.

Způsoby odvolání souhlasu:
Odvolání souhlasu uděleného pro marketingové účely je možné Správci poslat písemně na e-mailovou adresu info@pepasport.eu v takovém případě je nutné odvolání souhlasu odeslat z e-mailové adresy, kterou zákazník uvedl i v uděleném souhlasu. Odvolání souhlasu je dále možné také písemně dopisem na adresu  Josef Bláha, IČ 01608631, se sídlem Pec pod Sněžkou 300, PSČ 542 21.

8. Uplatnění práv subjektů údajů (zákazníků společnosti ITZ)

Jednotlivá práva uvedená v čl. 6 tohoto informačního dokumentu mohou subjekty údajů uplatnit u Správce buď e-mailovou zprávou na adresu:info@pepasport.eu, nebo písemně dopisem na adresu Josef Bláha, IČ 01608631, se sídlem Pec pod Sněžkou 300, PSČ 542 21.

Žádosti zákazníků, jakožto subjektů údajů, je Správce povinen vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je Správce oprávněn lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení Správce subjekt údajů včas informuje.